Mọi Nội dung vi phạm ã ợc gỡ bỏ.Trang web ang trong qu trình chờ cấp php hoạt ộng lĩnh vực mạng xã hội về gio dục.